Obchodní Podmínky

 

Aktuální obchodní podmínky pro CZ i SK ve formátu PDF naleznete na tomto odkazu.

 

Přílohy:

Příloha 1 - Formulář pro reklamaci

Příloha 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

V případě zasílání zboží zpět nás nejdříve kontaktujte a po domluvě následujte bod 8.9 podmínek.

 

Informace o platbě ze Slovenska:

Zatím akceptujeme pouze platby předem na účet. Výchozí měnou e-shopu je CZK. Ze Slovenska přijímáme platby v EUR automaticky přepočtené aktuálním denním kurzem ČNB.

Proto se částky v EUR mohou každý den drobně lišit. 

Veškeré ceny i na Slovensko jsou bez DPH (V ČR jsme neplátci DPH a z EU jsme zatím nepřekročili příjem 10 000€/rok)

 

Pravidla soutěží

 

Odesílání dotazníku spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Recenze:

Ověřené recenze od zákazníků přijímáme na serveru Heureka.cz. Formulář pro vyplnění recenze z podstaty obdrží pouze zákazník a tedy není možné recenzi zfalšovat. Recenzí na jiných místech (firmy.cz, sociální sítě) je minimum. Na vyžádání jsme ochotni konkrétní recenzi prověřit a pokud bude recenze identifikovatelná, po spárování s konkrétní objednávkou potvrdíme její pravost. Z důvodu ochrany osobních údajů žadateli nemůžeme sdělit osobní údaje zákazníka, který napsal konkrétní recenzi, pokud však recenzi označíme za ověřenou, máme k dispozici dostatečné důkazy, které by obstály při kontrole příslušného úřadu.

 

Recenze na Zboží.cz jsou v administraci systému spárované s číslem objednávky a tedy není problém objednávku dohledat a pravost recenze potvrdit. Tyto recenze se propisují i na náš profil na Firmy.cz

 

Všech recenzí si Vážíme a moc za ně děkujeme

 

Šperky s drahými kovy:

Michaela Šourková je řádně registrovaná v seznamu podnikatelů s drahými kovy v ČR vedeného Puncovním úřadem.

 

Proč některé šperky nemají punc prodejce ani puncovního úřadu, ale pouze ryzostní značku (např. číslo 925 u sterlingového stříbra)?

Protože spadají do jedné z výjiimek puncovního zákona z povinné puncovní kontroly, jejíž součástí je oražení puncem. Nejčastěji pak:

 

§ 27

(1) Povinné puncovní kontrole nepodléhá

a) zboží

2. u kterého má hmotnost drahého kovu vzhledem k hmotnosti ostatních použitých materiálů podřadný význam (např. pouhé uzávěry nebo obruby a úchyty kamenů, ouška),

3. o velmi nízké hmotnosti nepřevyšující limit uvedený v prováděcím předpise,

 

Dle prováděcího předpisu je limit tento:

§ 12

Hmotnostní limit

Za zboží o velmi nízké hmotnosti, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona], se považuje zboží, u něhož hmotnost drahého kovu v jednom samostatném kusu nepřesahuje 0,5 gramu u zboží zlatého a zboží platinového a 3 gramy u zboží stříbrného.

 

Puncovní značky platné v ČR:

České puncovní značky

Estonské puncovní značky

Finské puncovní značky

Chorvatské puncovní značky

Irské puncovní značky

Kyperské puncovní značky

Litevské puncovní značky

Lotyšské puncovní značky

Maďarské puncovní značky

Maďarské puncovní značky od roku 2006

Maltské puncovní značky

Poslké puncovní značky

Portugalské puncovní značky

Slovenské puncovní značky

Slovinské puncovní značky

Puncovní značky Velké Británie

 

Výňatek reklamačního postupu z obchodních podmínek nejen pro potřeby služeb třetích stran:

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že: a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat; b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé; c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku. Vzhledem k přírodní povaze zboží, nejsou vměstky, žilkování, nerovnosti, pukliny, drúzy, zákalky, stabilní praskliny, drobné oděrky, stopy po opracování, či bublinky vadou zboží. d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti. Vzhledem přírodní k povaze ručně opracovávaného zboží si vyhrazujeme právo na rozdíl uvedené váhy či velikosti v rozsahu +/- 50%, rozdílu ve vzhledu, barvě, struktuře oproti uvedené informační fotografii či videu; e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy; f) není zatíženo právy třetích stran.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl.

7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy. 7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva: a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; b) na odstranění vady opravou Zboží; c) na přiměřenou slevu z Ceny; d) na odstoupení od Smlouvy. V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

7.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva: a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; b) na odstranění vady opravou Zboží; c) na přiměřenou slevu z Ceny. Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

7.6. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech: a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady; b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady; c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím, d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

7.7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

7.8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

7.11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě: a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána; b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním; c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali; d) kdy to vyplývá z povahy Zboží;

7.12. Vyhrazujeme si právo reklamaci neuznat v případech, před kterými výhradně varujeme v sekci „časté dotazy“ a zříkáme se veškeré zodpovědnosti za události a škody způsobené užíváním zejména zde popsaným. https://www.mineraly-afrodite.cz/caste-dotazy/

7.13. Zboží z kategorií Konfety, Mystery, Sety kamenů a dárky jsou námi vybírány, není předem určené, co konkrétně bude, nebo nebude dodáno a tedy toto zboží není možné reklamovat nad rámec 14 denní lhůty z důvodů nesplněného očekávání. Stejně tak nelze reklamovat dárky, které byly zaslány zdarma.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy: a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy; b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli; c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu; d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným; e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu; g) dodávka novin, periodik nebo časopisů; h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

8.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte, pokud jste Spotřebitel, či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám, pokud jste osoba podnikající. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8.9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě zasílání zboží zpět, Vás po předchozí emailové komunikaci poprosíme o zaslání

Českou poštou (CZ), formou balík na poštu/balík do balíkovny na adresu:

Michaela Šourková (obchod@mineraly-afrodite.cz) +420603704054 Dobiášova 1008/11 Liberec VI-Rochlice 46006

Nebo na výdejní místo Zásilkovny (CZ,SK):

Michaela Šourková (obchod@mineraly-afrodite.cz) +420603704054 ID21654 Ježkova 955/27 Liberec VI-Rochlice 46006

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů